قبولی های یوس کلینیک

دسته بندی بر اساس شهر

دسته بندی بر اساس رشته

دسته بندی بر اساس سال


Images
ثمین ولیپور
سال : 2023


کارشناسی ژنتیک و زیست مولکولی (ترکی)


دانشگاه دولتی 19 ماییس

شهر : سامسون

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
یلدا ظریف پور
سال : 2023


مهندسی کامپیوتر (ترکی)


دانشگاه دولتی 19 ماییس

شهر : سامسون

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر: لنگرود

Images
علی قدیم خانی
سال : 2023


دندان پزشکی (ترکی)


دانشگاه دولتی کارادنیز تکنیک

شهر : ترابزون

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر : سلماس

Images
یاسان عباسیان
سال : 2023


دندان پزشکی (ترکی)


دانشگاه دولتی کارادنیز تکنیک

شهر : ترابزون

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
سونیا محلی
سال : 2023


مهندسی مکانیک (ترکی)


دانشگاه دولتی اوشاک

شهر : اوشاک

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر: گرگان

Images
فاطمه حاجی محمدی
سال : 2023


کارشناسی روانشناسی (ترکی)


دانشگاه دولتی اوشاک

شهر : اوشاک

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر: لنگرود

Images
سونیا محلی
سال : 2023


بیومهندسی (انگلیسی)


دانشگاه دولتی اگه

شهر : ازمیر

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر: گرگان

Images
سارا رضایی
سال : 2023


کارشناسی اقتصاد (ترکی)


دانشگاه دولتی اگه

شهر : ازمیر

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه

Images
یلدا ظریف پور
سال : 2023


کارشناسی اقتصاد (ترکی)


دانشگاه دولتی اگه

شهر : ازمیر

متقاضی دوره های آنلاین یوس کلینیک از شهر : لنگرود

Images
یاسمن خدایی
سال : 2023


داروسازی (ترکی)


دانشگاه دولتی سلچوک

شهر : کونیا

متقاضی دوره های حضوری یوس کلینیک از شهر : ارومیه