تاریخ انتخاب رشته، ظرفیت و شهریه رشته های مختلف دانشگاه های ترکیه

Image ۱۲
تیر

تاریخ انتخاب رشته، ظرفیت و شهریه رشته های مختلف دانشگاه های ترکیه

 

دانشگاه 9 ایلول:

شروع انتخاب رشته : 1402/03/25

پایان انتخاب رشته : 1402/04/16

اعلام نتایج: 1402/05/09

شروع ثبت نام: 1402/05/10

پایان ثبت نام: 1402/06/09

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه 9 ایلول کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آبانت عزت:

شروع انتخاب رشته : 1402/03/29

پایان انتخاب رشته : 1402/04/18

اعلام نتایج: 1402/04/28

شروع ثبت نام: 1402/04/29

پایان ثبت نام: 1402/06/03

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه 19 ماییس:

شروع انتخاب رشته اول: 1402/03/26

پایان انتخاب رشته اول: 1402/04/12

اعلام نتایج: 1402/04/19

شروع ثبت نام: 1402/04/20

پایان ثبت نام: 1402/05/19

شروع انتخاب رشته دوم: 1402/05/21

پایان انتخاب رشته دوم: 1402/05/30

شروع ثبت نام: 1402/06/14

پایان ثبت نام: 1402/07/07

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه 19 ماییس کلیک کنید.

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه 19 ماییس کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه اولوداغ:

شروع انتخاب رشته: 1402/03/31

پایان انتخاب رشته: 1402/04/16

اعلام نتایج: 1402/05/02

شروع ثبت نام: 1402/05/05

پایان ثبت نام: 1402/05/16

نتایج ذخیره: 1402/05/27

شروع ثبت نام ذخیره: 1402/05/30

پایان ثبت نام ذخیره: 1402/06/13

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه اولوداغ کلیک کنید.

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه اولوداغ کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آکدنیز:

شروع انتخاب رشته اول: 29/03/1402

پایان انتخاب رشته اول: 18/04/1402

اعلام نتایج: 23/04/1402

شروع ثبت نام: 09/05/1402

پایان ثبت نام: 13/05/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 18/05/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 29/05/1402

اعلام نتایج: 13/06/1402

شروع ثبت نام: 13/06/1402

پایان ثبت نام: 17/06/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه آکدنیز کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آتاتورک:

شروع انتخاب رشته اول: 05/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 19/04/1402

اعلام نتایج: 22/04/1402

شروع ثبت نام: 23/04/1402

پایان ثبت نام: 28/04/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 30/04/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 03/05/1402

اعلام نتایج: 10/05/1402

شروع ثبت نام: 11/05/1402

پایان ثبت نام: 16/05/1402

شروع انتخاب رشته سوم: 13/06/1402

پایان انتخاب رشته سوم: 17/06/1402

اعلام نتایج: 24/06/1402

شروع ثبت نام: 27/06/1402

پایان ثبت نام: 03/07/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه آتاتورک کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه نجم الدین ارباکان:

شروع انتخاب رشته اول: 02/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 23/04/1402

اعلام نتایج: 20/05/1402

شروع ثبت نام: 23/05/1402

پایان ثبت نام: 02/06/1402

نتایج ذخیره اول: 15/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره اول: 15/06/1402

پایان ثبت نام نتایج ذخیره اول: 27/06/1402

نتایج ذخیره دوم: 28/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره دوم: 29/06/1402

پایان ثبت نام خیره دوم: 05/07/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه نجم الدین کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه گیرسون:

شروع انتخاب رشته: 30/03/1402

پایان انتخاب رشته: 23/04/1402

اعلام نتایج: 02/05/1402

شروع ثبت نام: 09/06/1402

پایان ثبت نام: 31/06/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه گیرسون کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آنکارا:

شروع انتخاب رشته: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته: 25/04/1402

اعلام نتایج: 09/05/1402

شروع ثبت نام: 16/05/1402

پایان ثبت نام: 20/05/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه آنکارا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه فرات:

شروع انتخاب رشته: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته: 23/04/1402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آکسارای:

 شروع انتخاب رشته اول: 05/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 16/04/1402

اعلام نتایج: 02/05/1402

شروع ثبت نام: 06/06/1402

پایان ثبت نام: 10/06/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 20/06/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 26/06/1402

اعلام نتایج: 04/07/1402

شروع ثبت نام: 73/07/1402

پایان ثبت نام: 21/07/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه آکسارای کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه سلیمان دمیرل:

شروع انتخاب رشته : 12/04/1402

پایان انتخاب رشته : 16/04/1402

اعلام نتایج: 23/05/1402

شروع ثبت نام: 23/05/1402

پایان ثبت نام: 03/06/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه سلیمان دمیرل کلیک کنید.

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه سلیمان دمیرل کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه اوشاک:

شروع انتخاب رشته اول: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 18/04/1402

اعلام نتایج: 30/04/1402

شروع ثبت نام: 30/04/1402

پایان ثبت نام: 08/05/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 09/05/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 15/05/1402

اعلام نتایج: 27/05/1402

شروع ثبت نام: 27/05/1402

پایان ثبت نام: 05/06/1402

شروع انتخاب رشته سوم: 06/06/1402

پایان انتخاب رشته سوم: 12/06/1402

اعلام نتایج: 24/06/1402

شروع ثبت نام: 24/06/1402

پایان ثبت نام: 02/07/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه اوشاک کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه وان:

شروع انتخاب رشته اول: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 30/04/1402

اعلام نتایج: 13/05/1402

شروع ثبت نام: 16/05/1402

پایان ثبت نام: 17/06/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 23/06/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 31/06/1402

اعلام نتایج: 17/07/1402

شروع ثبت نام: 18/07/1402

پایان ثبت نام: 09/08/1402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه بولنت اجویت:

شروع انتخاب رشته اول: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 30/04/1402

اعلام نتایج: 06/05/1402

شروع ثبت نام: 30/05/1402

پایان ثبت نام: 03/06/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 13/06/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 24/06/1402

اعلام نتایج: 31/06/1402

شروع ثبت نام: 17/07/1402

پایان ثبت نام: 21/07/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه بولنت اجویت کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه ارجیس:

شروع انتخاب رشته: 12/04/1402

پایان انتخاب رشته: 04/05/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه ارجیس کلیک کنید.

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه ارجیس کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه کاستامونو:

شروع انتخاب رشته دوم: 19/04/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 30/04/1402

اعلام نتایج: 19/05/1402

شروع ثبت نام: 17/05/1402

پایان ثبت نام: 03/07/1402

شروع انتخاب رشته سوم: 17/05/1402

پایان انتخاب رشته سوم: 23/05/1402

اعلام نتایج: 30/05/1402

شروع ثبت نام: 06/06/1402

پایان ثبت نام: 03/07/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه کاستامونو کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه قاضی:

شروع انتخاب رشته: 29/03/1402

پایان انتخاب رشته ا: 08/05/1402

اعلام نتایج: 20/05/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه قاضی کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه کارادنیز تکنیک:

شروع انتخاب رشته اول: 19/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 28/04/1402

اعلام نتایج: 30/04/1402

شروع ثبت نام: 02/05/1402

پایان ثبت نام: 13/05/1402

شروع انتخاب رشته دوم: 16/05/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 26/05/1402

اعلام نتایج: 27/05/1402

شروع ثبت نام: 30/05/1402

پایان ثبت نام: 10/06/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه کارادنیزتکنیک کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه استانبول:

شروع انتخاب رشته: 22/04/1402

پایان انتخاب رشته: 29/04/1402

اعلام نتایج: 05/05/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه استانبول کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه مرسین:

شروع انتخاب رشته دوم: 16/04/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 01/05/1402

اعلام نتایج: 09/05/1402

شروع ثبت نام: 10/05/1402

پایان ثبت نام: 20/05/1402

شروع انتخاب رشته سوم: 23/05/1402

پایان انتخاب رشته سوم: 29/05/1402

اعلام نتایج: 06/06/1402

شروع ثبت نام: 09/06/1402

پایان ثبت نام: 20/06/1402

برای مشاهده شهریه و ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه مرسین کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه مارمارا:

شروع انتخاب رشته دوم: 09/05/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 12/05/1402

اعلام نتایج: 06/06/1402

شروع ثبت نام: 13/06/1402

پایان ثبت نام: 15/06/1402

شروع انتخاب رشته سوم: 20/05/1402

پایان انتخاب رشته سوم: 23/05/1402

اعلام نتایج: 30/05/1402

شروع ثبت نام: 31/05/1402

پایان ثبت نام: 02/06/1402

شروع انتخاب رشته چهارم: 17/06/1402

پایان انتخاب رشته چهارم: 20/06/1402

اعلام نتایج: 27/06/1402

شروع ثبت نام: 28/06/1402

پایان ثبت نام: 30/06/1402

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه مارمارا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه یلدیز تکنیک:

شروع انتخاب رشته دوم: 09/05/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 18/05/1402

اعلام نتایج: 30/05/1402

شروع ثبت نام: 31/05/1402

پایان ثبت نام: 10/06/1402

نتایج ذخیزه: 13/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره: 14/06/1402

پایان ثبت نام ذخیره: 17/06/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه یلدیزتکنیک کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه آنادولو:

شروع انتخاب رشته چهارم: 09/05/1402

پایان انتخاب رشته چهارم: 20/05/1402

اعلام نتایج: 24/05/1402

شروع ثبت نام: 26/05/1402

پایان ثبت نام: 01/06/1402

نتایج ذخیزه اول: 06/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره اول: 09/06/1402

پایان ثبت نام ذخیره اول: 15/06/1402

نتایج ذخیزه دوم: 17/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره دوم: 22/06/1402

پایان ثبت نام ذخیره اول: 27/06/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه آنادولو کلیک کنید.

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه آنادولو کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه ساکاریا:

شروع انتخاب رشته دوم: 03/06/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 12/06/1402

اعلام نتایج: 30/06/1402

شروع ثبت نام: 03/07/1402

پایان ثبت نام: 06/07/1402

نتایج ذخیزه اول: 07/07/1402

شروع ثبت نام ذخیره اول: 10/07/1402

پایان ثبت نام ذخیره اول: 12/07/1402

برای مشاهده شهریه رشته های مختلف دانشگاه ساکاریا کلیک کنید.

برای مشاهده ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه ساکاریا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه چوکوروا:

شروع انتخاب رشته دوم: 26/04/1402

پایان انتخاب رشته دوم: 08/05/1402

اعلام نتایج: 20/05/1402

شروع ثبت نام: 01/06/1402

پایان ثبت نام: 03/06/1402

شروع ثبت نام ذخیره : 13/06/1402

پایان ثبت نام ذخیره : 14/0/61402

برای مشاهده شهریه و ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه چوکوروا کلیک کنید.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه قاضی آنتپ:

شروع انتخاب رشته اول: 25/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 05/05/1402

اعلام نتایج: 13/05/1402

شروع ثبت نام: 20/05/1402

پایان ثبت نام: 27/05/1402

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه هارران:

شروع انتخاب رشته دوم: 26/04/1402

پایان انتخاب رشته اول: 29/05/1402

اعلام نتایج: 02/06/1402

شروع ثبت نام: 00/06/1402

پایان ثبت نام: 00/06/1402

برای مشاهده شهریه و ظرفیت رشته های مختلف دانشگاه چوکوروا کلیک کنید

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشگاه دوزجه:

برای مشاهده شهریه های دانشگاه دوزجه کلیک کنید.

نظر بدهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.